Warsztaty kulinarne

Imprezy prywatne

Wyjazdy kulinarne

Travel&Cook

Vouchery

dla biznesu

Spotkania integracyjne

Przestrzeń do wynajęcia

Zestawy prezentowe

Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu

Warsztaty

Vouchery

Przepisy

Galeria

Kontakt

REGULAMIN WARSZTATÓW KULINARNYCH

 

 1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest Lets’s cook Karolina Czernik z siedzibą al. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 lok. 41, 94-042 Łódź NIP: 6472337738
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.
 3. Organizator organizuje warsztaty kulinarne dla osób dorosłych, jak również dla dzieci pod opieką osób dorosłych (warsztaty rodzinne). Za dzieci biorące udział w warsztatach rodzinnych odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie. 
 4. Szczegóły warsztatów (w szczególności temat, cena, data i godzina, przybliżony czas trwania, menu i prowadzący) są określone i opublikowane przez organizatora na stronie baccaro.pl.
 5. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, datę i temat warsztatów.
 6. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma maila z potwierdzeniem rezerwacji miejsca.
 7. Rezerwacja miejsca na warsztatach ważna jest 2 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty za udział w warsztatach – przelewem na rachunek podany w mailu potwierdzającym rezerwację miejsca.
 8. Brak opłaty w terminie 2 dni skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca.
 9. Zgłaszając swój udział w warsztatach, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego
 10. Opłata za udział w warsztatach kulinarnych obejmuje:
    • Artykuły niezbędne do przygotowania dań przewidzianych w menu warsztatów
    • Wszystkie sprzęty niezbędne do uczestnictwa w warsztatach (w tym fartuch kuchenny)
    • Napoje gorące (herbata, kawa) oraz wodę do korzystania podczas warsztatów.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztaty, obsługi studia kulinarnego oraz zasad bhp i zasad higieny.
 12. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego lub lekkomyślnego zachowania.
 13. Zabrania się wnoszenia na warsztaty urządzeń, sprzętów i wyposażenia Sali (bez uprzedniego uzgodnienia z Organizatorem).
 14. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały ryby ).
 15. Uczestnik nie może korzystać w trakcie warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.
 16. Każdy uczestnik znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na udział w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z prowadzącym warsztaty.
 17. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych, których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w warsztatach. Poinformowanie organizatora nie zwalania uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasada związanych z higieną i odżywianiem, które związane są z jego sytuacją zdrowotną.
 18. Organizator zastrzega prawo do wprowadzenia modyfikacji w menu warsztatów, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystania zdjęć w swoich materiałach promocyjnych i mediach elektronicznych.
 20. W przypadku braku zgody Uczestnika na uwiecznienie jego wizerunku na zdjęciach – Uczestnik powinien zgłosić tę informację Organizatorowi drogą mailową.
 21. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika rezygnacji z udziału w warsztatach, w terminie najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów, Organizator zwróci Uczestnikowi opłatę za warsztaty.
 22. Nieobecność na warsztatach (bez uprzedniego zgłoszenia Organizatorowi) wiąże się z utratą wpłaconych środków.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. Odwołując dane warsztat Organizator może zaproponować Uczestnikowi inny termin warsztatów o tej samej bądź innej W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę za udział w warsztatach. Zwrot nastąpi w przeciągu 2 dni.
 24. Wszelkie pytania dotyczące warsztatów, ich przebiegu i reklamacji prosimy o kierowanie pod adres e-mail: warsztaty@baccaro.pl Organizator zastrzega sobie prawo odpowiedzenia na nie w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych.